Nettsider med emneord «fagdag»

Publisert 21. mai 2019 13:56

Vi retter søkelyset mot dagsaktuell og historisk oppfatning av hva som er, og som bør være menneskers fundamentale rettigheter.  Menneskerettighetsarbeid i Norge og internasjonalt vil stå i fokus sammen med tema for UiOs menneskerettighetspris, som i år er tortur og rehabilitering av torturofre.

Programkomiteen har bestått av Ragnhild Helene Hennum, Hanne Hagtvedt Vik, Nora Sveaass og Gentian Zyberi.

Publisert 21. mai 2019 13:56

I noen tilfeller har Nobels fredspris blitt tildelt for ekstraordinær innsats for å fremme miljøforskning eller miljøpolitikk. Ved å gjøre dette synes Nobelkomiteen å ha erkjent at det eksisterer et forhold mellom fred og miljø. Denne tematiske dagen behandler aspekter av dette mulige forholdet - som fortsatt er omstridt - gjennom to forelesninger, fire korte foredrag og en paneldebatt. Programkomiteen har bestått av Jon Hovi, Brynjar Lia og Nikolai Kristoffersen Winge.

Publisert 25. okt. 2018 14:12

We will focus on contemporary and historical perceptions of what is and what should be the fundamental rights of human beings. We will discuss human rights work in Norway and internationally, as well as this year’s theme for the University of Oslo’s Human Rights Award: torture and rehabilitation of torture victims.

The program committee has consisted of Ragnhild Helene Hennum, Hanne Hagtvedt Vik, Nora Sveaass and Gentian Zyberi.

Publisert 15. okt. 2018 10:32

Occasionally, the Nobel Peace Prize has been awarded for extraordinary efforts to promote environmental research or policies. By doing so, the Norwegian Nobel Committee seems to have acknowledged that a relationship exists between peace and the environment. This thematic day addresses aspects of this possible relationship – which remains disputed – through two keynote lectures, four brief talks, and a panel debate. The committee has consisted of  Jon Hovi, Brynjar Lia og Nikolai Kristoffersen Winge.