English version of this page

Universitetet i Oslos menneskerettighetspris 2021

Universitetet i Oslos menneskerettighetspris for 2021 ble delt ut til Jens Petter Gitlesen i Universitetets aula 6. desember. Gitlesen er en livslang forkjemper for funksjonshemmedes rettigheter i Norge. Han har kjempet iherdig for rettighetene til utviklingshemmede på flere fronter – som forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), som leder av Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), og som universitetslektor på Universitetet i Stavanger.

Jens Petter Gitlesen er leder av Norsk forbund for utviklingshemmede og universitetslektor ved Institutt for økonomi og ledelse på Universitetet i Stavanger er avbildet foran Domus Media

Jens Petter Gitlesen er vinneren av UiOs menneskerettighetspris 2021.

 

Jens Petter Gitlesen er leder av Norsk forbund for utviklingshemmede og universitetslektor ved Institutt for økonomi og ledelse på Universitetet i Stavanger er avbildet foran Domus Media

UiO ønsket velkommen til Eitinger-seminar og prisutdeling kl 16.15-18.00

Eitingerseminaret: Menneskerettighetene kan ikke tas for gitt. Særlig aktuelt er arbeidet med å få FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i norsk lov. Hva må til for å sikre menneskerettighetene for alle?

 • Velkommen og åpning av Oslo Peace Days ved rektor Svein Stølen
 • Visning av film om prisvinner Jens Petter Gitlesen
 • Innlegg ved prisvinner Jens Petter Gitlesen
 • Innlegg ved tidligere stortingsrepresentant Karin Andersen
 • Innlegg ved førsteamanuensis Kjersti Skarstad
 • Musikk ved Knut Reiersrud
  Agirlama (syrisk, tradisjonell folketone)
  Tiramgoor (K. Reiersrud)
 • Panelsamtale ved prisvinner Jens Petter Gitlesen, tidligere stortingsreperesntant Karin Andersen og rådgiver Yngve Bråten, moderator professor Eivind Engebretsen
 • Musikk ved Knut Reiersrud
  Monstermaster (K. Reiersrud)
 • Konferansier: Professor Eivind Engebretsen

Etter seminaret var alle velkommen til mottakelse

Om Jens Petter Gitlesen

Jens Petter Gitlesen har jobbet målrettet, ambisiøst og kontinuerlig både lokalt og nasjonalt og gjennom media. Han har vært en sterk pådriver i arbeidet for utviklingshemmedes menneskerettigheter og levekår. Han har satt sakene på dagsorden, bidratt med kunnskap og erfaring, og han har sagt tydelig fra om forhold som han mener ikke er riktig eller når endringer går for sakte.

 

Lobbyvirksomhet overfor Storting og regjering

Gitlesen har drevet en omfattende lobbyvirksomhet overfor Storting og Regjering og overfor lokalpolitikere landet over. Han var en sterk pådriver for at Stortinget enstemmig gikk inn for en stortingsmelding om utviklingshemmedes levekår og rettigheter. Gitlesen er og har vært en iherdig talsperson for at mennesker med utviklingshemming skal ha samme vilkår og menneskerettigheter som alle andre i samfunnet.

Nå sist da Stortinget behandlet saken om å sette FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i norsk lov, på samme måte som Kvinnekonvensjonen, Barnekonvensjonen og Rasismekonvensjonen. I den siste runden har han lykkes å snu store partier som AP og SP, og det baner vei for å få CRPD inn i norsk lov ved neste korsvei.

FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter

FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter entydig slår fast at ‟anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verdenˮ, men denne forpliktelsen oppfylles ikke for mennesker med funksjonshemming i tilstrekkelig grad, hverken globalt eller i Norge.

Mennesker med funksjonshemming har derfor behov for ekstra vern og ytterligere presisering og styrking av sine menneskerettigheter. I 2006 ble FN Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtatt. Konvensjonens hovedformål er å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter, samt å bygge ned hindre som vanskeliggjør dette.

Mange land har sluttet seg til konvensjonen, også Norge. Likevel er det slik at norske myndigheter ikke har innlemmet konvensjonen i norsk lov, noe som kan bety at menneskerettighetene til funksjonshemmede i Norge kan måtte vike for andre hensyn i gitte situasjoner. Kampen om funksjonshemmedes rettigheter kjempes altså både i land som Norge og internasjonalt.

Livslang forkjemper

Årets prisvinner av UiO menneskerettighetspris er en livslang forkjemper for funksjonshemmedes menneskerettigheter i Norge. Menneskerettigheter er noe alle mennesker har, og ikke noe myndigheter kan dele ut til noen, men ikke alle. Kampen mot slike holdninger har Jens Petter Gitlesen stått i gjennom mange år og han har tatt arbeidet flere skritt framover.

Om prisen

 • Prisen deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder, i videste forstand
 • Vinneren mottar 10 000 euro og et litografi av Frans Widerberg

Les mer

Bilder UiOs menneskerettighetspris

 

Publisert 18. nov. 2021 13:00 - Sist endret 8. des. 2021 10:30